Voorwaarden & Garantie

ALGEMENE VERKOOP- EN DIENSTVERLENINGS-VOORWAARDEN
HOUSE IN STYLE B.V. TE BREDA, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 52487687

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in het kader waarvan House in Style B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52487687, hierna te noemen: “House in Style”, zaken -waaronder textiel, beddengoed en aanverwante artikelen, of meubilair- levert of ter beschikking stelt, en/of enige andere prestatie verricht, op de in dat kader af te leggen verklaringen. Zij gelden slechts voor transacties met een wederpartij, die hierna wordt aangeduid als "CONSUMENT", die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2: WIJZE VAN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST; CORRECTIE VAN FOUTEN; ARCHIVERING; GEDRAGSCODE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 1. Totstandkoming overeenkomst via de website van House in Style en herstel van fouten: nieuwe kopers behoeven geen account aan te maken; zij dienen wel ter gelegenheid van de bestelling relevante persoonsgegevens op geven. Nadat de aspirant koper een gedetailleerd voorbeeld ziet van de gekozen product kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product worden bepaald; vervolgens kan op "bestel dit product" worden geklikt waarna de koper, desgewenst, op "verder winkelen" kan klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen. In het laatstgenoemde scherm kan de koper ook klikken op: "ga door naar afrekenen". De koper dient dan aan te geven welke betaalmethode de voorkeur heeft. Nadat op: "ga door naar afrekenen" is geklikt ziet de koper een besteloverzicht van de producten, waarna de bestelling kan worden voltooid door op de knop "bestelling versturen" te klikken. Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL, Mastercard of VISA betaling, wordt de afwikkeling daarvan in gang gezet. House in Style bevestigt de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail aan de koper. Gedurende het voornoemde bestelproces heeft de koper de gelegenheid om invoerfouten te corrigeren.
 • 2. Gesloten overeenkomsten worden door House in Style niet gearchiveerd.
 • 3. Overeenkomsten via de website van House in Style kunnen slechts in de Nederlandse taal worden gesloten.
 • 4. House in Style is niet gebonden aan een gedragscode.
 • 5. Tenzij anders gemeld door House in Style zijn de offerten die zij niet via haar website uitbrengt, vrijblijvend, en gelden zij gedurende drie weken na toezending. House in Style heeft het recht om een dergelijke vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen House in Style en de consument tot stand doordat de consument de offerte van House in Style onvoorwaardelijk accepteert, dan wel doordat House in Style de order van de consument, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien House in Style een schriftelijke bevestiging uitzendt, geldt de inhoud daarvan als overeengekomen, tenzij de consument binnen acht werkdagen na verzending daarvan daartegen protesteert.
 • 6. House in Style heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft House in Style het recht om dat te doen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de consument enige opeisbare verbintenis jegens House in Style, ondanks ingebrekestelling, niet nakomt.
 • 7. House in Style behoudt de intellectuele eigendom van de door haar gepresenteerde ontwerpen en adviezen, en andere producten van de geest die onder het begrip intellectuele eigendom vallen. Deze intellectuele eigendom strekt zich ook uit tot het ontwerp van en de afbeeldingen op, de website van House in Style. Deze producten van de geest mogen, behoudens toestemming van House in Style, niet worden verveelvoudigd of anderszins worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendom van House in Style. 

ARTIKEL 3: ONTBINDINGSRECHT

  In het geval van aankoop via de website heeft de consument het recht om de gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit recht op ontbinding geldt gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak door de consument of een door hem in het kader van het bestelproces genoemde vertegenwoordiger. De consument is verplicht gedurende de bedenktijd zorgvuldig met de zaak, en de verpakking, om te gaan. Hij dient de zaak slechts uit te pakken en te gebruiken indien en voorzover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van het ontbindingsrecht gebruik maakt is hij verplicht om de gekochte zaak met alle toebehoren zoveel mogelijk in originele staat en verpakking aan House in Style te retourneren in overeenstemming met de door House in Style verstrekte instructies. Indien voor House in Style kosten ontstaan in verband met de terugzending, heeft House in Style het recht om deze kosten aan de consument in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: (AF)LEVERING

 • 1. Tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen geschiedt levering Ex Works vanaf het magazijn van House in Style, met dien verstande dat bij bestellingen boven € 500,-- door House in Style geen kosten voor vervoer in Nederland in rekening worden gebracht. Leveringsbedingen worden uitgelegd in overeenstemming met de Incoterms 2010.
 • 2. De consument is jegens House in Style verplicht tot onmiddellijke ontvangstneming van het gekochte, resp. tot het afnemen van de prestatie, zodra dit/deze aan hem wordt aangeboden. Indien de consument de betreffende prestatie niet in ontvangst neemt zal deze als geleverd gelden op het moment dat House in Style deze heeft aangeboden, en houdt House in Style betreffende zaak voor rekening en risico van de consument onder zich, terwijl House in Style in dat geval tevens het recht heeft om aan de consument te factureren. House in Style is niet verplicht om een zaak, die zij voor risico van de consument onder zich houdt, te verzekeren.
 • 3. Overeengekomen termijnen van levering gelden, ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen, bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient House in Style schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.

ARTIKEL 5: KEURING EN KLACHTEN

 • 1. De consument is verplicht om het door House in Style gepresteerde onverwijld na inontvangstneming te keuren, en binnen bekwame termijn na de ontdekking gebreken aan de verkoper mede te delen, waarbij een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 • 2. Indien House in Style gevolg geeft aan een klacht van de consument betekent dit niet dat House in Style daarmee aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit, heeft House in Style het recht om de door haar verrichte werkzaamheden, en geleverde zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. House in Style behoudt het eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de consument uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de consument:

 • a) de prijs daarvan, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en,
 • b) alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die House in Style ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,
 • c) de vorderingen heeft voldaan die House in Style op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.


ARTIKEL 7: PRIJZEN, BETALING EN KOSTEN

 • 1. Tenzij House in Style anders vermeldt zijn de door haar geoffreerde prijzen gebaseerd op levering Ex Works, af haar magazijn met dien verstande dat bij bestellingen boven € 500,-- door House in Style geen kosten voor vervoer binnen Nederland in rekening worden gebracht; en op haar prijzen die gelden op het moment van levering. De plaats van levering is Breda. De door House in Style genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De door House in Style op haar website gepubliceerde prijzen gelden slechts bij verkoop via de website.
 • 2. Tenzij anders wordt overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de koop via de website van House in Style tot stand komt, dient in het kader van die bestelling, en dus voorafgaand aan de levering, de betaling langs elektronische weg plaats te vinden. De consument kan nimmer enig recht op verrekening of korting hanteren. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt consument, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur de handelsrente als bedoeld in artikel 6: 119 BW, verschuldigd.
 • 3. De consument is aan House in Style alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet. Deze kosten worden berekend aan de hand van de door de door House in Style ingeschakelde derde voor vergelijkbare zaken (eventueel per tijdseenheid) in rekening te brengen tarieven, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Ter zake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Indien House in Style erkent, dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn nadat consument zich op die tekortkoming heeft beroepen aan hem mede te delen dat:
 • a. zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende zal overgaan c.q.;
 • b. dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, resp. opnieuw zal verrichten waarbij geldt dat vervangende onderdelen naar redelijke keuze van House in Style nieuw of gereviseerd kunnen zijn. Indien House in Style na de genoemde mededeling aan de consument binnen een redelijke termijn presteert, betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen, en heeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • 2. Geen aansprakelijkheid van House in Style bestaat, en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming vervalt, indien de consument zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten of indien het geleverde niet nauwkeurig is of wordt gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruikshandleiding, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd – waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product, dat niet door House in Style werd geleverd, terwijl het door House in Style geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt - dan wel indien het geleverde is gebruikt op een wijze die door House in Style redelijkerwijs niet was te verwachten, dan wel op juiste wijze is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de consument, en dit één en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.
 • 3. Indien House in Style erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, danwel dit anderszins komt vast te staan, en als gevolg daarvan voor de consument schade ontstaat, is de aansprakelijkheid van House in Style beperkt tot de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De in dit lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voorzover er aan de zijde van House in Style sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of haar leidinggevend management.
 • 4. In dit artikel wordt onder toerekenbaar tekortschieten ook onrechtmatig handelen begrepen.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

  Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwd gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van House in Style, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden, die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf, alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst niet of niet volledig van haar kan worden verlangd.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 1. Op alle overeenkomsten die House in Style sluit, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 • 2. Alle geschillen die tussen House in Style en consument ontstaan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg staat, in eerste aanleg beslist door door de Rechtbank Breda, onverminderd de bevoegdheid van House in Style om de consument in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

Versie 2011-1